تعریف چندین چارت گویا

امکان تعریف چندین چارت گویا مختلف با ساختار متفاوت و اختصاص هر چارت به یک خط تلفن ورودی جهت تقسیم بندی و بهینه سازی ساختار تلفن گویا و سهولت در برقراری ارتباط با داخل مجموعه.