نمودار در گزارش

امکان تولید نمودار در گزارش تماسهای ورودی و دریافت اطلاعاتی از قبیل تعداد تماس های ورودی در هر روز، میانگین تماسهای در بازه زمانی خاص و گزارش تماسها در ساعات مختلف شبانه روز در نسخه جدید نرم افزار امکان پذیر می باشد.