الویت بندی در برقراری ارتباط

در نسخه جدید نرم افزار امکان الویت بندی در برقراری ارتباط با اپراتورها بر اساس شماره تماس گیرنده افزوده شده است بطوریکه پس از برقراری تماس با سیستم پس از شناسایی شماره تلفن بر اساس نرخ مکالمه به سیستم افراد را بر اساس الویت به اپراتور ها وصل میکند.