پخش اطلاعات پاسخ دهنده قبل از اتصال

پخش اطلاعات واحد یا شخص در ارتباط به داخلی: هنگام برقراری ارتباط با داخلی، این امکان به سیستم گویا اضافه شده است که پس از زدن دکمه قبل از ایجاد ارتباط، اطلاعات شخص یا واحد را قرائت می نماید سپس مکالمه بین طرفین را برقرار می سازد.
این اطلاعات می تواند نام شخص پاسخ دهنده و یا شماره داخلی و واحد پاسخگو باشد.