تعیین وضعیت پاسخگویی

تعیین وضعیت پاسخگو بودن کاربران توسط مدیر سیستم: مدیر سیستم می تواند از طریق بخش کاربران، وضعیت پاسخگویی را برای کاربران فعال کند، یعنی بدین شکل که پاسخگویی را برای برخی کاربران فعال کند و برای برخی دیگر غیر فعال نماید تا کارمندان با مشغله کاری بیشتر از پاسخگویی به تماس های تلفنی برای چند ساعتی رها باشند.