تغییر وضعیت پاسخگویی

تعیین وضعیت پاسخگو بودن توسط خود کاربر: کاربر پس از ورود به سیستم این اختیار را دارد که مشخص کند آیا می خواهد پاسخگوی تلفن باشد یا خیر، در صورتیکه نخواهد با زدن تنها یک دکمه دیگر دستگاه تلفن او زنگ نخواهد خورد.
این دسترسی در زمانی قابل احراست که سامانه تلفن گویا به صورت مرکز تلفن پیاده سازی شده باشد و تماسها به کاربران فعال انتقال یابد.