آیا امکان پشتیبان گیری(Backup) از اطلاعات سیستم وجود دارد؟

بلی،امکان پشتیبان گیری و برگردان آن از کلیه اطلاعات موجود در نرم افزار وجود دارد.